Dnes je Úterý 23. 07. 2024 a svátek má Libor

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

            Obec Lukov

2. Důvod a způsob založení

Obec Lukov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

            Obec Lukov

3.1. Zastupitelstvo obce

 • Jan Vidourek, starosta
 • Mgr. Blanka Potěšilová, místostarostka
 • Leoš Branč, zastupitel
 • Karel Kliner, zastupitel
 • Michal Kovář, zastupitel
 • Leoš Novotný, zastupitel
 • Zdeněk Veleba, zastupitel

3.2. Kontrolní výbor

·      Zdeněk Veleba (předseda)

·      Leoš Branč (člen)

·      Roman Potěšil (člen)

3.3. Finanční výbor

 • Leoš Novotný (předseda)
 • Karel Kliner (člen)
 • Michal Kovář (člen)

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

           Obec Lukov

           Lukov 119

          676 02 Moravské Budějovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Lukov

Lukov 119

676 02 Moravské Budějovice

4.3. Úřední hodiny

 • Pondělí: 17:00 - 18:00 (zimní čas)
 • Pondělí: 18:00 - 19:00 (letní čas)

4.4. Telefonní čísla

 • mobilní: 603 482 384 (starosta)
 • mobilní: 605 579 087 (místostarostka)

4.5. Adresa internetových stránek

4.6. Adresa podatelny

Obec Lukov

Lukov 119

676 02 Moravské Budějovice

4.7. Elektronická adresa podatelny

4.8. Datová schránka

 • c5vawjq

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 1523222379, kód banky: 0800

6. IČO

 • 00378135

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

 • Pozvánky a usnesení zastupitelstva obce
 • Veřejné vyhlášky
 • Vyhlášky kraje Vysočina
 • Vyhlášky města Moravské Budějovice
 • Obecně závazné vyhlášky
 • Mikroregion
 • Volby

Tyto dokumenty jsou dostupné na adrese:

 http://www.obec-lukov.cz/obec/uredni-deska

8.2. Rozpočet

                    www.obec-lukov.cz       

9. Žádosti o informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Lukov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na fyzické úřední desce
 • na internetové úřední desce
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

 • osobně na Obecním úřadě v Lukově v úředních dnech a hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 603 482 384,   605 579 087

Písemně

 • na adrese: Lukov 119, Moravské Budějovice 676 02

 

Elektronickou poštou

 • e-mail: oulukov@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti,      s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Lukov 119, Moravské Budějovice 676 02

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: oulukov@seznam.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 10.2. Opravné prostředky

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

 

 

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

 

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu kraje Vysočina.

 

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

 

 • Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím oddělení OÚ či orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

10.3. Formuláře

 • Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Lukov obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

 

 

 • Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace

            Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Zákony, vyhlášky a nařízení jsou k dohledání na stránkách Portálu veřejné správy na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Lukov jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace.

 • Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
 • Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)
 • Ústavní zákon o bezpečnosti ČR (ústavní zákon 110/1998 Sb.

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č.  367/1990 Sb. a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění zákona č. 2/2003 Sb.
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 61/2006 Sb. – novela zákona o svobodném přístupu k informacím
 • vyhl. č. 442/2006 – stanoví strukturu informací dle zák. č. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
 • zák. č. 500/2004 – Správní řád
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
 •  zák. č. 81/2006 Sb., novela zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách
 • zák. č. 159/2006 o střetu zájmů
 • novela zákona o střetu zájmů č. 350/2009 Sb. (ředitelé škol přestali být považováni za veřejné funkcionáře, nevztahuje se na ně povinnost podávat Čestná prohlášení)
 • nařízení vlády č. 173/2006 o zásadách stanovení úhrad a licenčních úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle zák. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
 • vyhl. 578/2006, kterou se stanoví struktura a formát pro podávání oznámení dle zák. č. 159/2006 Sb.
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a jeho novela zák. č. 81/2006 Sb.
 • vyhl. č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Pravidla přístupnosti jsou dána s platností od 1. 3. 2008 přílohou k vyhlášce č. 64/2008 Sb.
 • zák. č. 216/2008, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
 • legislativa k datovým schránkám, spisové službě, provozu CzechPOINTu – zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (datové schránky) – platí od 1. 7. 2009
 • zákon č. 447/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. (rozpočtová pravidla územních rozpočtů) – (vyvěsit i na elektronickou úřední desku návrh rozpočtu nejméně 15 dnů před schvalováním, vyvěsit i závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření za minulý rok na elektronickou ÚD).
 • vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • nařízení vlády ČR č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
 • zákon č. 111/2009 o základních registrech
 • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vč. novel

Zákonné normy jsou v těchto www stránkách doplněny vyhláškami a nařízeními obce pod příslušnými odkazy v menu webových stránek. Dále je možné do nich nahlédnout v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Informace o zákonných normách jsou také na  https://www.vlada.cz/ nebo https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Dalším důležitým zdrojem informací o legislativě je http://www.portal.gov.cz

 

 

11.2. Vydané právní předpisy

 • Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu nebylo vydáno.

 • Licenční smlouvy

               Vzory licenčních smluv [PDF, 201 kB]

            Výhradní licence

Obecní úřad Lukov neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a, odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12. Výroční zpráva podle zákona o svobodné přístupu k informacím

 • Výdaje na soudy
  Prozatím nebyl žádný rozsudek vydán.
   
 • Výdaje na soudy
  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

www.obec-lukov.cz/obec/vyrocni-zpravy-o-poskytovani-informaci 

13. Další povinně zveřejňované informace

http://www.obec-lukov.cz/obec/gdpr

 1. Další informace

 

 • Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

http://cro.justice.cz/